Βιβλιογραφία-Κεφάλαια

Τίτλος Author(s) Publication Έτος Περίληψη Λέξεις-Κλειδιά
Морето в международните отношения и външната политика на България 1944 - 1949 г. Кръстева Мариана 2008

Η συγγραφέας εξετάζει τη συνέχιση της προσπάθειας της Βουλγαρίας για έξοδο στο Αιγαίο την περίοδο του ελληνικού εμφυλίου πολέμου, όταν η χώρα είχε υπαχθεί στη σοβιετική σφαίρα επιρροής.