Βιβλιογραφία-Κεφάλαια

Τίτλος Author(s) Publication Έτος Περίληψη Λέξεις-Κλειδιά
Tensioni Greko-Shqiptar (1939-1949) Meta Beqir 2002

Πρόκειται για την αλβανική έκδοση του μεταγενέστερου, μεταφρασθέντος στα αγγλικά έργου του για τη δεκαετία του 1940 και τα σημαντικότερα προβλήματα στις ελληνοαλβανικές σχέσεις.

Shqipëria dhe Greqia, 1949-1990. Paqja e vështirë. Meta Beqir 2007

Πρόκειται για νεώτερη έκδοση της μελέτης, η οποία ασχολείται με τις ελληνοαλβανικές σχέσεις κατά τη διάρκεια του Ψυχρού Πολέμου. Η μελέτη , η οποία και αποτελεί δείγμα της αλβανικής εθνικής ιστοριογραφίας, είχε κυκλοφορήσει και στα αλβανικά και...

Shqipëria dhe Greqia, 1949-1990. Paqja e vështirë. Meta Beqir 2004

Η μελέτη ασχολείται με τις ελληνοαλβανικές σχέσεις κατά τη διάρκεια του Ψυχρού Πολέμου. Πρόκειται για την πρώτη αλβανική έκδοση της μελέτης που μεταφράστηκε μεταγενέστερα και στα αγγλικά. Ασχολείται, κυρίως, με τις διπλωματικές σχέσεις και...

Greek-Albanian Tension, 1939-1949 Meta Beqir 2006

Η μελέτη ασχολείται με τις ελληνοαλβανικές σχέσεις κατά τη διάρκεια της δεκαετίας του 1940, από την ιταλική κατάκτηση της Αλβανίας έως και το τέλος του ελληνικού εμφυλίου πολέμου. Διαρθρώνεται σε οκτώ κεφάλαια, χρησιμοποιεί αλβανικές αλλά και...

Albania and Greece 1949-1990. The Elusive Peace Meta Beqir 2007

Πρόκειται για μία παρουσίαση των ελληνοαλβανικών σχέσεων κατά τη διάρκεια του Ψυχρού Πολέμου, σύμφωνα με την αφήγηση της αλβανικής εθνικής ιστοριογραφίας. Αποτελείται από επτά κεφάλαια με χρήση αλβανικών, αγγλικών και αμερικανικών έμμεσων ή...

Problemiçam pas LuftëssëDytëBotërore (1944-1949) Meta Beqir StudimeHistorike 2001 ΑΛΒΑΝΙΑ, ΕΛΛΗΝΟΑΛΒΑΝΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ, ΕΜΦΥΛΙΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ, ΗΠΑ, ΜΕΓΑΛΗ ΒΡΕΤΑΝΙΑ, ΤΣΑΜΗΔΕΣ