Βιβλιογραφία-Κεφάλαια

Τίτλος Author(s) Publication Έτος Περίληψη Λέξεις-Κλειδιά
Trzydziestolecie pobytu w Polsce uchodźców politycznych z Grecji i działalność ich związku im. Nikosa Belojannisa (wybrane problemy) Terzudis Christos 1980

Στη μελέτη που εκδόθηκε από τον Εκπαιδευτικό Σύλλογο της Κάτω Σιλεσίας, καταγράφονται τα κύματα παλιννόστησης των Ελλήνων πολιτικών προσφύγων στην Πολωνία, η οργάνωση των κέντρων παιδικής μέριμνας και εκπαίδευσης για τους ασυνόδευτους ανήλικους,...

ΑΓΡΟΤΙΚΟΙ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΙ, ΕΝΩΣΗ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ ΤΗΣ ΠΟΛΩΝΙΑΣ, ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ, ΠΑΛΙΝΝΟΣΤΗΣΗ