Βαλκάνια 1945-1960. Η κατάληψη της εξουσίας

Author(s): 
Abstract: 

Η μελέτη παρακολουθεί τη μετάβαση εξουσίας στα μεταπολεμικά Βαλκάνια και την ανάδειξη των κομμουνιστικών δυνάμεων στα περισσότερα κράτη την πρώιμη περίοδο του Ψυχρού Πολέμου. Χρησιμοποιούνται ιδιαίτερα οικονομικά και στατιστικά στοιχεία. Επίσης, εκτός της παρουσίασης όλων των βαλκανικών κρατών, μελετώνται και περισσότερο σύνθετα ζητήματα, όπως η εμπλοκή της Ελλάδας και της Τουρκίας στο Κυπριακό Ζήτημα.

Publisher: 
Ιωλκός
City: 
Αθήνα
Χώρα: 
Own: 
ΗΣ
Year: 
2005