Ελληνόγλωσση εκπαίδευση στην Αλβανία

Author(s): 
Abstract: 

Πρόκειται για μία σύντομη επισκόπηση αναφορικά με την ελληνική μειονότητα στην Αλβανία, καθώς και παρουσίαση των γλωσσικών εγχειριδίων , τα οποία χρησιμοποιούνται για την εκπαίδευση των μελών της ελληνικής μειονότητας. Εκτός από σύντομη παρουσίαση της μειονότητας κατά τη σοσιαλιστική περίοδο, γίνεται και αξιολόγηση του γλωσσικού υλικού των σχολείων της ελληνικής μειονότητας.

Publisher: 
Ε.ΔΙΑ.Μ.ΜΕ.
City: 
Ρέθυμνο
Χώρα: 
Own: 
ΗΣ
Year: 
2003