Η Ορθόδοξη Αυτοκέφαλη Εκκλησία της Αλβανίας

Author(s): 
Abstract: 

Πρόκειται για μελέτη, η οποία με τη χρήση αρχειακού υλικού μελετά τη συγκρότηση και εξέλιξη της αλβανικής ορθόδοξης Εκκλησίας ως αυτοκέφαλης. Μεγάλο μέρος της μελέτης συζητά τα προβλήματα που αντιμετώπισε η Εκκλησία κατά τη διάρκεια του Ψυχρού Πολέμου και τις διώξεις αρχιερέων και κληρικών.

Publisher: 
Χ. Ε.
City: 
Θεσσαλονίκη
Χώρα: 
Own: 
ΗΣ
Year: 
1989