Τα σχολικά εγχειρίδια της ελληνικής μειονότητας της Βορείου Ηπείρου την εποχή του Εμβέρ Χότζα

Author(s): 
Abstract: 

Πρόκειται για την έκδοση διάλεξης του συγγραφέα στην Ελληνική Επιτροπή Σπουδών Νοτιοανατολικής Ευρώπης. Επιχειρείται μια περιοδολόγηση των σχολικών εγχειριδίων που παρείχε το αλβανικό κράτος, καθώς και τα κυριότερα ιδεολογικά ζητήματα που θίγονται ή αποσιωπούνται.

Publisher: 
Ελληνική Επιτροπή Σπουδών Νοτιοανατολικής Ευρώπης - Κέντρο Σπουδών Νοτιοανατολικής Ευρώπης
City: 
Αθήνα
Own: 
ΗΣ
Year: 
1994