Το Μακεδονικό και η Βουλγαρία. Πλήρη τα απόρρητα βουλγαρικά έγγραφα, 1950-1967

Author(s): 
Abstract: 

Ο συγγραφέας μέσα από την παρουσίαση ενός μέρους των βουλγαρικών αρχείων, εκθέτει τη διαδικασία διαμόρφωσης της βουλγαρικής πολιτικής έναντι του Μακεδονικού Ζητήματος. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η εισαγωγή του συγγραφέα, όπου γίνεται μία ανασκόπηση του Μακεδονικού Ζητήματος μέχρι και τη διάλυση της Γιουγκοσλαβίας.

Publisher: 
Κυριακίδη
City: 
Θεσσαλονίκη
Own: 
ΕΚ
Year: 
2009