Διπλωματία του ανέφικτου. Η Ελλάδα στη Συνδιάσκεψη για την Ειρήνη στο Παρίσι, 1946

Author(s): 
Abstract: 

Η μελέτη στηριζόμενη σε αδημοσίευτο και δημοσιευμένο αρχειακό υλικό, κυρίως ελληνικών αρχείων, προσπαθεί να ερμηνεύσει μια σημαντική στιγμή της διεθνούς διπλωματίας, αλλά και των ελληνικών διεκδικήσεων στο βαλκανικό χώρο. Ο συγγραφέας αναλύει τη στάση των ελληνικών κυβερνήσεων αλλά και των άλλων πολιτικών δυνάμεων, τη στάση των Μεγάλων Δυνάμεων της εποχής, καθώς και τις αντιδράσεις των γειτονικών βαλκανικών κρατών.

Publisher: 
University Studio Press
City: 
Θεσσαλονίκη
Χώρα: 
Own: 
ΗΣ
Year: 
2009