Ελληνορθόδοξη μειονότητα στην Τουρκία

Abstract: 

Η συμβολή επισκοπεί τα σημαντικότερα γεγονότα που σφράγισαν τη μοίρα της ελληνορθόδοξης μειονότητας της Τουρκίας από τις αρχές της δεκαετίας του 1940 έως τα τέλη της δεκαετίας του 1990. Ο συγγραφέας αναλύει την επίδραση που είχε η πορεία των ελληνοτουρκικών σχέσεων (ιδίως με αφορμή τη διένεξη για το Κυπριακό) στη ζωή των Ελλήνων κατοίκων της Κωνσταντινούπολης, της Ίμβρου και της Τενέδου αλλά και στο Οικουμενικό Πατριαρχείο, και επισημαίνει τα καταπιεστικά μέτρα που διαχρονικά (συνήθως κατά παράβαση ρητών διατάξεων της Συνθήκης της Λωζάννης) έλαβε η τουρκική διοίκηση εις βάρος των Ελλήνων μειονοτικών με αποτέλεσμα τη σταδιακή αριθμητική αποψίλωσή τους.

Pages: 
510-517
Author(s): 
City: 
Αθήνα
Book Title: 

Ιστορία του Ελληνικού Έθνους. Σύγχρονος Ελληνισμός από το 1941 έως το τέλος του 20ού αιώνα, τ. ΙΣΤ'

Publisher: 
Εκδοτική Αθηνών
Year: 
2000
Ed: 
Y
Own: 
ΑΚ