Η διεθνής διάσταση της ρήξης E. Hoxha - J. B. Tito και η λήξη του Ελληνικού εμφυλίου πολέμου (1945-1949)

Author(s): 
Abstract: 

Η μελέτη, η οποία αποτελεί τη μεταγενέστερη εκδοχή και έκδοση της διδακτορικής διατριβής του συγγραφέα, ασχολείται με την επίδραση της διάρρηξης των σχέσεων του Τίτο με τα υπόλοιπα κράτη της Ανατολικής Ευρώπης. Η σημαντικότερη διάσταση υπήρξε η διάρρηξη των σχέσεων με την Αλβανία του Εμβέρ Χότζα. Ο συγγραφέας εξετάζει τις επιπτώσεις της ρήξης στον ελληνικό εμφύλιο πόλεμο με τη χρήση πλήθους αρχειακών μελετών, άμεσων και έμμεσων πηγών.

Publisher: 
Παρατηρητής
City: 
Θεσσαλονίκη
Χώρα: 
Own: 
ΗΣ
Year: 
2004