Βιβλιογραφία-Κεφάλαια

Τίτλος Author(s) Publication Έτος Περίληψη Λέξεις-Κλειδιά
Национально-Освободительный фронт Греции (ЭАМ) 1941-1944: История - Идеология - Политика Улунян Арутюн Акопович 1991

Στο βιβλίο αυτό παρουσιάζεται η ιστορία, η ιδεολογία και η πολιτική της πιο μεγάλης οργάνωσης της ελληνικής αντίστασης – του Εθνικού Απελευθερωτικού Μετώπου (ΕΑΜ). Συγκεκριμένα εξετάζονται θέματα που αφορούν τη διαδικασία ίδρυσης της οργάνωσης....

Образование и развитие коммунистической партии Греции: от социалистических кружков последней трети XIX в. до 1941 г. Улунян Арутюн Акопович 1994

Η συγκεκριμένη έρευνα αφορά την ιστορική πορεία του ΚΚΕ από την εμφάνιση των πρώτων σοσιαλιστικών κύκλων στην Ελλάδα ως την Γερμανική εισβολή το 1941. Ο στόχος της συνίσταται στον εντοπισμό των ιδεολογικών και θεωρητικών θέσεων του ΚΚΕ....

Коммунистическая партия Греции. Актуальные вопросы идеологии, политики и внутренней истории: КПГ в Национальном Сопротивлении, Гражданской и "холодной" войнах 1941-1956 гг. Улунян Арутюн Акопович 1994

Στην παρούσα μελέτη εξετάζονται θέματα ιστορίας του ΚΚΕ, τα οποία αφορούν στη διαδικασία διαμόρφωσης του ιδεολογικού και πολιτικού προγράμματος του κατά τη διάρκεια της Εθνικής Αντίστασης, καθώς και ο ρόλος του κάθε ηγέτη του κόμματος σ'...

Коммунистическая партия Греции: Актуальные вопросы идеологии и внутренней истории. Улунян Арутюн Акопович 1992

Η παρούσα μελέτη συνιστά μέρος μεταγενέστερου βιβλίου του συγγραφέα με τον ίδιο τίτλο, μόνο που εδώ διερευνάται η πρώιμη ιστορία του ΚΚΕ ως το 1940. Η μελέτη ξεκινά από την εμφάνιση των πρώτων σοσιαλιστικών οργανώσεων, εξετάζεται η εξέλιξη τους...

Стратегия и тактика национально-освободительного фронта Греции (ЭАМ) 1941-1944 Улунян Арутюн Акопович 1989

Το θέμα της έρευνας είναι η μελέτη της στρατηγικής και της τακτικής που ακολούθησε το ΕΑΜ κατά την περίοδο 1941-1944. Εξετάζεται ο ρόλος που κατείχε το ΚΚΕ στους κόλπους του ΑΕΜ-ΕΛΑΣ, ο χαρακτήρας των σχέσεων μεταξύ κομμάτων και οργανώσεων ως...

КПГ: история- идеология - политика 1956 - 1974 Улунян Арутюн Акопович 1995

Σε αυτήν την εργασία ο συγγραφέας βασίζει την έρευνα του σε ρωσικά έγγραφα και αρχεία που μέχρι τότε ήταν άγνωστα ή μυστικά. Αναλύεται η πολιτική ζωή της Ελλάδας από την περίοδο της δεκαετίας του 1950 ως την έλευση της χούντας το 1974. Εξετάζεται...

Балканы: Горячий мир холодной войны. Греция и Турция между Западом и Востоком, 1945-1960 Улунян Арутюн Акопович 2001

Στην παρούσα μονογραφία εξετάζεται το ζήτημα του σχηματισμού της Ελλάδας και της Τουρκίας ως περιφερειακών κρατών στον Ψυχρό Πόλεμο. Αναλύεται η επιρροή των εξωτερικών και των εσωτερικών παραγόντων στον ορισμό των προτεραιοτήτων στον τομέα της...

Греция в годы Второй Мировой Войны, гражданской войны и реконструкции 1940-1960 гг. Улунян Арутюн Акопович Политическая история современной Греции: конец XVIII в. - 90-е гг. XX в. 1998

Το βιβλίο, το οποίο έχει την δομή σειράς διαλέξεων, παρατίθεται η κοινωνικό-πολιτική ιστορία της Ελλάδας από την ίδρυση του ελληνικού ανεξάρτητου κράτους ως τα μέσα της δεκαετίας του 1990. Στο τέταρτο κεφάλαιο εξετάζονται ζητήματα εσωτερικής και...

ΔΕΥΤΕΡΟΣ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΣ, ΕΜΦΥΛΙΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ, ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ, ΚΚΕ